Ackrediterad utbildningsaktör Level 1 & Level 2 International Coaching Federation

20 års erfarenhet av coaching

Hur kan coachande förhållningssätt bidra till diakonalt entreprenörskap?

Alla som arbetar med diakoni och socialt företagande vet hur viktigt det är att få till en god kommunikation med alla inblandade, och att få till en bra balans mellan omsorg och förändring. Ett coachande förhållningssätt kan underlätta detta.

Coaching är ett av flera svar på kommunikationsutmaningen med grupper som finns utanför församlingens gemenskap och kontext. Coachingen kan fungera som en kulturell och språklig översättare. Coaching kan också vara svaret på hur ett socialt företagande metodiskt kan ta sig framåt i samarbetet med olika aktörer från offentlig sektor såsom arbetsförmedling och näringsliv samt övriga civilsamhället och den egna organisationen.

Vad är ett coachande förhållningssätt?

Coaching är inte ett skyddat begrepp, och ICF:s (International Coach Federation)* definition och etik är det vi håller oss till här. Coaching har blivit ett modeord men är framförallt en unik blandning av kompetenser och verktyg. Det innehåller värdefulla kompetenser för den som vill leda förändring i en organisation, stödja processer mellan flera parter, eller exempelvis kommunicera med någon eller några som är helt olika den egna organisationskulturen eller den egna värderingsgrunden. Coachen är utbildad i att underlätta processer ibland i enskilda människors liv och ibland med syfte att underlätta kommunikationen i organisation, i projekt och i grupper. Coaching bygger självtillit och självförtroenden samt underlättar kommunikation och utveckling.

Att ha ett coachande förhållningssätt kan innebära mycket men låt oss koncentrera oss särskilt kring vad som kan vara till nytta i det diakonala arbete som vi talar om här. En diakoni som vill öka sitt fokus på förändring och problemlösning utan att tappa bort omsorgen och gemenskapen.

Relationer ska präglas av jämlikhet och tillit

Att ha ett coachande förhållningssätt innebär att vi sätter människan i fokus, som en resursstark, kreativ och hel människa. Det innebär att oavsett förutsättningar ska relationer präglas av ett jämlikt synsätt på varandra och när vi tillsammans arbetar mot ett mål är vi arbetskamrater snarare än att den ene är hjälpare och den andre är brukare. Ett coachande förhållningssätt bygger på tillit och samtal som präglas av närvaro, det vill säga att fokus inte ligger på att övertyga utan hur vi tillsammans kan uppnå det mål vi kommit överens om.

Tydlighet bygger grunden

Att tydliggöra mål och förväntningar i uppstart av ett samtal, ett projekt eller ett samarbete tillhör coachingens förhållningssätt. Att starta upp ett möte med en tydlig avsiktsförklaring kring vad vi förväntar oss av varandra när det gäller roller, ansvar, mål och syfte etcetera, är grunden för bra processer.

Det gäller att vara utforskande

Det gäller att ha en utforskande attityd. Att vara nyfiken och utforskande i sin attityd till andra oavsett vem eller vilka det gäller. Fokus för samarbete och kommunikation är att lära av varandra och tillsammans skapa kanske helt nya lösningar utifrån nya perspektiv. Rent praktiskt görs det genom frågeteknik, att behärska förmågan att ställa öppna, enkla och fördjupande frågor som ger tankeprocesser utrymme och blanda dem med avgränsande, konkreta frågor som: Vad är viktigast i vårt samtal här? Om vi ska göra en sak, vad vill vi göra då? Hur kan vår handlingsplan se ut? Exempel på öppna frågor kan vara: Berätta hur ser er/din utmaning ut i det här arbetet? Vad vill du? Vad kan du göra nu? Vad är du tacksam för i dag?

Det är viktigt att undvika frågor som skapar känslor av att inte duga eller sättas på prov. Det handlar inte bara om frågetekniken, utan framför allt så hörs min attityd eller min egen agenda mellan orden. Till detta hör också att inte låta den egna agendan ta all plats utan ägna mer tid åt motpartens perspektiv. Riktigt bra frågor kommer av att jag lyssnar holistiskt på människan och inte problemet.

Ge och ta ansvar

Ett coachande förhållningssätt har fokus på att det som händer i samtalet ska avslutas i en handlingsplan, med en eller ett par aktiviteter. Att bara reflektera tar oss inte framåt, precis som att vi om vi bara agerar inte heller tar oss framåt. Balans mellan reflektion och agerande skapar förändring och utveckling. Hastigheten i aktivitetsplanen bestäms av vad de involverade inledningsvis kommit överens om. Tänk på att fort är inte alltid bäst, ibland är det de små stegen i uppstarten som ger den största utvecklingen. Ge ansvar och ta eget ansvar.

  • Tro på människan oavsett vem hen är, har för bakgrund eller titel.
  • Tillit. Om samarbetet inte fungerar, hur tydliga har ni varit i uppstarten? Börja om, bli överens om mål, syfte, förväntningar, ansvar och roller. Tillit och tydlighet har med varandra att göra.
  • Utforska och vakta din egen attityd, var öppen, positiv och nyfiken. Ställ fler frågor och undvik varför-frågor som ställer till svars.
  • Ha fokus på balansen mellan aktivitet och reflektion. Skapa lärande och gör därefter annorlunda.
  • Ge ansvar. Få saker är så effektivt för att lyfta människor.
Visa omsorg om människan

Diakonins uppdrag är att visa omsorg om människan och skapelsen. Att göra det på ett hållbart och jämlikt sätt, dels med coachingens människosyn att sätta människan i första rummet och att tro på hens resurser och styrkor. Diakonins fokusområden är Livskvalitet och ett gott liv, Allmänmänsklig problematik och Allvarlig social och psykisk problematik. Genom dessa arbetar diakonin med omsorg och gemenskap samt med förändring och problemfokus i de verksamheter som kyrkan gör inom diakonin.

Ett coachande förhållningssätt i arbetet med diakoni och socialt företagande bidrar till att underlätta kommunikation med alla inblandade. Det erbjuder också kompetens i att hålla både omsorg och förändring i balans. Coaching är i grunden att genomföra handlingsplaner av det medvetande som skapats av att VARA där man är. Handlingsplaner och aktiviteter skapas utifrån människans egna resurser och ställer frågorna:

  • Vad kan vi göra med det vi har?
  • Vad kan vi göra med det vi lärt oss?
  • Vilka är våra styrkor och resurser och hur kan vi bäst använda dem?

Det gör coachingens förhållningssätt både kommunikativt tydligt men samtidigt omsorgsfullt och kraftskapande för de individer vi arbetar med. Att tillägna sig coachingens kompetenser i den här typen av projekt med socialt företagande med många stora entiteter och därtill utsatta deltagare gör att det går framåt ett steg i taget och bemyndigar den enskilda individen till att leva ett gott liv.

Artikeln är skriven på uppdrag av Stockholms stift i projektet ”Sociala innovationer Svenska kyrkan”, medfinansierat av Vinnova.

* International Coach Federation, professionella coachers branschförbund finns I 147 länder med sina 30 000 medlemmar. Oberoende certifiering av coacher och coachutbildningar.

Dela den här sidan