HR-partner

Vi vill arbeta nära och långsiktigt med våra uppdragsgivare och erbjuder en rad möjligheter utifrån era behov.

HR-partner på abonnemang

Vi ingår avtal om önskat antal timmar HR-stöd per månad i abonnemangsform. En eller flera av våra konsulttjänster kan ingå och vi kan även arbeta hos er på plats exempelvis en dag i veckan. Några  exempel på vad vi bidrar med som HR-partner:

 • Teambuilding
 • Rekrytering, second opinion
 • Coaching och Ledarstöd
 • Onboarding, Introduktionsprogram
 • Offboarding
 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Utbildning
 • Kompetenskartläggning
 • Konflikthantering

Vi arbetar alltid med fokus mot era affärsmål och verksamhetsmål.

 

HR-Projekt

I våra projekt arbetar vi alltid i tre steg

 • Förstudie
 • Genomförande
 • Avslut.

Vad vi ska lägga fokus på kommer vi överens om med er som uppdragsgivare och följer upp kontinuerligt.

Vi erbjuder vårt HR-partner paket i tre olika storlekar

Small:

Vi sätter in resurserna där de gör absolut bäst nytta, ofta handlar det om onboarding, konflikter eller bara behov av att förbättra kommunikationen i personalgruppen.

Vart skaver det i er organisation?

Hör av dig så pratar vi om hur vi bäst kan hjälpa dig.

Medium:

Det här paketet är för er som söker ett komplement till det ni redan gör.

Ni vill arbeta kraftfullt med utveckling av era processer, team och personal för att nå era affärsmål.

Trygga, glada ledare med en målmedveten personal skapar goda resultat. Vi kan vara din partner på den resan.

Large:

Kanske era HR- behov tar alltmer tid från de affärsmässiga målen. Era ledare är operativa och har svårt att hinna med. Vårt Large-paket är för dig som vill ha en HR-partner som avlastar dina Ledare precis med vad de behöver. Våra Largepaket genomförs oftast i långsiktiga avtal i abonnemangsform med kontinuerlig uppföljning.

Ledarstöd av VD/Platschef/Ledare, vi arbetar alltid med ledare med betoning på med. Vårt mål är att du ska stärkas i ditt ledarskap.

TEAMUTVECKLING

Vi arbetar främst med ledningsteam och bidrar med verktyg för förbättrad kommunikation, lärande och samarbete. Vi hjälper er till systematisk reflektion som skapar ständig utveckling och förbättring. Team som ständigt utvecklas och ger utrymme för varje individ att göra sitt bästa -är ett vinnande team. Att komma dit kräver ett målmedvetet arbete. Vi har verktygen för att hjälpa er dit.

RELATERADE TJÄNSTER

MEDARBETARE I RÖRELSE

REKRYTERING -SECOND OPINION

Rätt person på rätt plats vid rätt tid med rätt tänk är grundläggande för alla framgångsrika företag. Vi strävar efter ömsesidighet i affärer och relationer vi ser att det skapar de bästa förutsättningarna för bra rekryteringar. Genom personlig kontakt och noggrann analys av befintligt kompetensbehov är vi ert stöd i viktiga rekryteringar.

ONBOARDING

Den mest kritiska perioden för varje nyanställd är de första nio månaderna i en ny tjänst. Vi har program som säkerställer er rekrytering.

OUTPLACEMENT

Vid nedskärningar, omflyttningar och fusioner så är det en omtumlande tid för de allra flesta inom en organisation. Här arbetar vi med ledarstöd, teamutveckling, kommunikationsplaner och stöd till de som avslutar sin tjänst med målet att varje avslut ska bli en så bra som möjligt.

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Den nya Arbetsmiljöförordningen (AFS2015:4) har som ambition att det ska vara lätt att göra rätt när det kommer till psykosocial arbetsmiljö. Bakgrunden är de stigande bekymren på Svenska arbetsplatser. Den nya AFSen ställer krav på arbetsgivaren om att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtta av tio känner sig inte engagerade i sitt arbete.

 • 84 % känner sig inte engagerade i sitt arbete.
 • 2010-2014 ökade sjukskrivningarna som var grundade i psykisk ohälsa med 74 %.

Den nya arbetsmiljöföreskriften ställer därför krav på arbetsgivaren om att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det arbetet ska innehålla:

Ledare ska ges tid, kunskap och resurser till att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning samt förebygga och hantera kränkande särbehandling. Varje arbetsgivare ska se till att förutsättningar finns att omsätta tid kunskap och resurser i handling. Därtill råder arbetsmiljöverket till att varje ledare bör få tillgång till handledning/coaching eller dylikt.

 

HÖR AV DIG TILL OSS OM NI…
 • Behöver ni få igång ert systematiska arbetsmiljöarbete
 • Vill erbjuda era ledare coaching eller handledning

PROJEKTLEDNING

Vi tar projektansvar för hela eller delar av personalansvaret när du behöver avlastning när ni ska fusionera bolaget med ett annat eller har köpt in ett bolag som ska införlivas i er verksamhet och kultur.

Vi projektleder och ser till att inget missas från riskanalys, kommunikationsplan, outplacement, nyrekrytering och onboarding etc.

BOKA ETT MÖTE SÅ BERÄTTAR VI MER OCH SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

KONFLIKTLÖSNING

I en konflikt sänks de inblandades arbetseffektivitet med ungefär 50%. De medarbetare som finns runt konfliktsituationen påverkas så att deras kapacitet minskas med cirka 10%. Desto längre tiden går med konflikter ju större kostnad och spridning får den. Låt oss hjälpa er att ta tag i konflikterna här finns många lärdomar och mycket kraft att hämta som istället tar organisationen framåt.

TA KONTAKT SÅ BERÄTTAR VI MER OM HUR ER KHRAFT KAN RIKTAS FRAMÅT ISTÄLLET!