ACTP ackrediterad utbildning

20 års erfarenhet av coaching

Vinsten i att arbeta med värderingar

En varm sommardag samtalar jag, Jenny Bergh och Toril Nygreen Grave om vikten av att arbeta med sina värderingar. Avsnittet sänds den 6 Augusti, 2021.

 

Vi menar att organisationer och företag tjänar på att arbeta värderingsmedvetet, det vill säga att öka sin medvetenhet kring vilka värderingar man har och vilka man önskar ha i sin organisation. Värderingar är det som formar vårt beteende och vår gemensamma kultur. Ledare och chefer har ett särskilt ansvar att vara förebilder i arbetet med värderingar. Därmed inte sagt att det bara är deras ansvar – värderingar är allas ansvar och ett gemensamt kontinuerligt samtal och arbete behöver äga rum om de gemensamma värderingarna. Tänk på att det över tid kan finnas behov av att revidera värderingar, Toril ger ett exempel i poddavsnittet om just det, du kan lyssna här.

Hur kan man arbeta med sina värderingar som ledare?

Det finns flera olika sätt att arbeta med värderingar i poddavsnittet ger vi exempel på ett antal frågor du som ledare kan använda i arbetet med värderingar, dessa återges här.

 

Exempel på frågor:
 • Vilket positivt exempel har du på när ni som ett team efterlevt värderingarna i företaget?
 • Hur kommer era värderingar till uttryck?
 • Vem har gett ett positivt exempel på utlevda värderingar?
 • Vilka av våra värderingar inspirerar mig mest?
 • Vilka av våra värderingar är det naturligt för mig att efterleva? Och hur ser det ut när jag jobbar? Ge konkreta exempel.
 • Vem av dina kollegor vill du uppmärksamma från den sista veckan för att ha gett ett gott exempel på att leva ut sina värderingar?
 • Vilka av våra värderingar vill jag fokusera mer på i mitt jobb?
 • Vilken av våra värderingar vill jag samtala om mer tillsammans?
 • Vilka historier/händelser från förr säger mycket om vad som är viktigt för oss?

 

Använd berättelser för att arbeta med värderingar

Många tycker att samtalet om värderingar kan bli för abstrakt och flummigt, ett bra sätt är att komma runt det är att arbeta med berättelser som samtalsunderlag för ökad medvetenhet kring värderingar.

Skriv några case/berättelser från verksamheten och låt medarbetare diskutera vilka värderingar som kommer till uttryck i berättelserna. Detta kan göras vid ett avdelningsmöte eller en kick-off som ett grupparbete. Exempel på hur det skulle kunna se ut, finner du här nedanför.

 

Berättelse, ett exempel.

Kjell på serviceavdelningen fick ett telefonsamtal från kund. Kunden hade en utmaning med en av våra produkter/installationer som inte fungerade som den skulle och var ordentligt upprörd. Kjell lyssnade och bestämde sig för att inte bemöta kritiken utan blev istället intresserad av vad det egentligen var som inte fungerade, Kjell fick inte riktigt ihop bilden utifrån kundens berättelse började ställa ett antal frågor om händelseförloppet och om hur installationen såg ut. För varje fråga la han märke till att kunden lugnade sig samtalet utmynnade i någon slags gemensam problemlösning. Kunden fick ett antal åtgärder att prova och Kjell gav sedan sitt direktnummer till kunden och bad kunden återkomma om problemen fortsatte…

 

Frågor för samtal i grupp eller två och två utifrån berättelsen.

 • Vad tycker du Kjell skulle gjort annorlunda?
 • På vilket sätt syns vårt företags värderingar i Kjell beteende?
 • Kunde han gjort något mer för att återspegla våra värderingar?
 • Ge ett exempel på ett beteende som inte återspeglat våra värderingar?
 • När ni reflekterat tillsammans är det något ytterligare som ni kommit fram till eller tänkt på?

 

Fler av poddavsnitten under sommaren 2021 berörde värderingar utifrån olika perspektiv, du hittar dem här:

Intervju med Erik Segerstedt när det coachande förhållningssätet sätter sig i kroppen på konsulten

Åsa Lind Forsberg berättar om sina erfarenheter av värderingsarbete i skolan. Att sätta en kultur.

Vill du ha stöd för ert arbete med värderingar, tveka inte att höra av dig till oss på info@khraft.se

 

 

 

 

Dela den här sidan
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest